• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 128 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสักรินทร์ สันหมุด • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายประมูล ทองขาว • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือฯ
3
นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
4
นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
นายศุภกร ปานแจ่ม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
6
นายประกาย พรหมจันทร์ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7
•
นางสาวสุจิรา แซ่อุ๋ย • หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
8
•
นายสัมฤทธิ์ ทิศพ่วน • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
9
•
นายอัสรอฟ อาวัง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
10
นางวรรณี คงแป้น • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนาฯ
11
นายปรีชา เวชศาสตร์ • พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
12
นางวรรณรัชต์ คชศิลา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
13
•
นายสุภาพ ใสสุข • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการฯ
14
•
นางสุภาพร ใสสุข • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
นายจรัญ เทพรักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
16
นางสุนีย์ ชูเหลือ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
17
นายสมบัติ ฉายแสง • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
18
นายอาธร อิสสระโชติ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
19
นายอาลีย์ มะหนิ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
20
นางรัตนา วงศ์เจริญ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
21
นายสุทธิศักดิ์ อิกะศีริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
22
นายภควัชร์ รัตนถาวร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
23
นายบำรุง สุพงษ์ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
24
นายสุรัต กล่ำเพ็ชร • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
25
นายพิชัย แก้วขาว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
26
นายสักก์ ธรรมเจริญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
27
นายสุวัฒน์ พนาคุปต์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
28
นางจรีรัตน์ ประภัสสร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
29
นายชาติชาย เกียรติศักดิ์โสภณ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
30
นายมานพ รัตนเดโช • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานการเงิน
31
นายวิศาล วงศ์เจริญ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
32
นายสมนิราช รุ่งกระจ่าง • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
33
นายสามารถ นิยมเดชา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
34
นายสวิง ชุมละออง • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
35
•
นายซามัน เจะสือแม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
36
นายวีรศักดิ์ แวยูโซะ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
37
•
นายนูรูดดีน สะดี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสือการเรียนการสอน
38
นายปรีชา เจ๊ะหมะหมัด • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
39
Mr Robert Davide • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
40
ปิยะบุตร พรหมสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
41
นางสาวต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
42
มะสอบรี กาเร็ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
43
•
นางสาวฮัสรียา เด่นชีวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการฯ
44
นายเสน่ห์ แก้วกุ้ง • ลูกจ้างประจำ ยาม
45
นายอภิสิทธิ์ อุณนะรูจร • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
46
นายธีระพงศ์ แซ่อุ่ย • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
47
นายไสว วรรณเสน • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
48
นายดำ ชูสินธ์ • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
49
นายธีรทัศน์ สุขสุวรรณ • ลูกจ้างประจำ ยาม
50
นางพรรณี ศรีสมปอง • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
51
นายมนัส เพชรอ่อน • ลูกจ้างประจำ ยาม
52
นายภานุวัฒน์ ศรีสมปอง • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
53
นายคล้อย วิเชียรรัตน์ • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
54
นายสุนทร รัตตากร • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
55
นายอันวา มามุ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์มายอ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
56
นายการุณ วงษ์สนิท • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถ
57
นางวัลภา ราชเปียง • ลูกจ้างอัตราจ้าง แม่บ้าน
58
นางศศิธร สืบประดิษฐ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง แม่บ้าน
59
นางสาวสรินฎา อาลี • ลูกจ้างอัตราจ้าง แม่บ้าน
60
นายมนูญ หมื่นประเสริฐ • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
61
นายสุคน คำสุวรรณ • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง
62
นายพิชัย ทุยอ้น • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
63
•
นายมาหะมะสักกรี ลูแน • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
64
•
น.ส.เสาวนุช ชูช่วย • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
65
นายรอมลี เจะเฮาะ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
66
นางสาวอามีเน๊าะ กาซอ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
67
นายสมพร จวบบุญ • พนักงานราชการ(ครู) แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
68
นายหะซัน หะยีดาโอ๊ะ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
69
•
นายมูฮัมมัด ยูโซ๊ะ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
70
นางสาวอามีเนาะ สะอะ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
71
•
นางสาวธนิษฐา นาคกลิ้ง • หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานสือการเรียนการสอน
72
นายแสน อุบลสุวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
73
นายอิซฮาร์ สาและ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
74
•
นายมูหัมหมัดซุกรี กาซอ • พนักงานราชการ(ครู) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
75
นายอัสฮา เจะมะ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
76
•
นายฮาซัน มะยีแต • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
77
•
น.ส.ลดาวัลย์ ดิษฐประยูร • พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
78
นายมูฮำหมัดซามัน สิเดะ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสือการเรียนการสอน
79
นางสาวนิภาพร ยอดเพ็ชร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
80
•
นายจิรนันท์ ชูสกุลวงศ์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
81
นางนันทิดา เอี่ยวสกุล • พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด
82
นายอมรเชษฐ์ จันทอง • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
83
นายการุณย์ บุบผะเรณู • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
84
นางเจะรอกีเย๊าะ แวยูโซะ • พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการฯ
85
•
นายอดินันต์ แวบาดะ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
86
นายพีรพัฒน์ ขุนนิรงค์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
87
•
มนัส บูสะมัญ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• พนักงานราชการ(ครู) แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด
88
นางสาววิไลพร ยีโกะ • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
89
นายภูษิต แก่นเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
90
นายอรุณ พรหมศักดิ์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
91
นายประยูร แก้วยอดจันทร์ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
92
น.ส.อาซียะ แลแงแน • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ
93
•
นายนวรัตน์ แก้วขาว • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
94
น.ส.แวซามีนะห์ มะรอแม • พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
95
นายจักรินทร์ บุญฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
96
นายทรงวิทย์ ระวังวงศ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
97
นางประดับ ดิสโร • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
98
•
นายยอด สุขแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
99
•
นางขนิษฐา อิกะศิริ • เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
100
•
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ • หัวหน้างาน งานสือการเรียนการสอน
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ