• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 128 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสักรินทร์ สันหมุด • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายศุภกร ปานแจ่ม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
3
นายประมูล ทองขาว • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือฯ
4
นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
5
นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
6
•
นางสาวสุจิรา แซ่อุ๋ย • หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
7
•
นายสัมฤทธิ์ ทิศพ่วน • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8
นายประกาย พรหมจันทร์ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9
นางวรรณรัชต์ คชศิลา • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
10
•
นายสุภาพ ใสสุข • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการฯ
11
•
นางสุภาพร ใสสุข • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
•
นายอัสรอฟ อาวัง • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
13
นางวรรณี คงแป้น • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนาฯ
14
นายปรีชา เวชศาสตร์ • พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
15
นายชาติชาย เกียรติศักดิ์โสภณ • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
16
นายมานพ รัตนเดโช • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานการเงิน
17
นายวิศาล วงศ์เจริญ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
18
นายสมนิราช รุ่งกระจ่าง • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
19
นายสามารถ นิยมเดชา • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
20
นายสวิง ชุมละออง • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
21
•
นายซามัน เจะสือแม • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
22
นายวีรศักดิ์ แวยูโซะ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
23
นายจรัญ เทพรักษ์ • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
24
นางสุนีย์ ชูเหลือ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
25
นายสมบัติ ฉายแสง • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
26
นายอาธร อิสสระโชติ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
27
นายอาลีย์ มะหนิ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
28
นางรัตนา วงศ์เจริญ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
29
นายสุทธิศักดิ์ อิกะศีริ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
30
นายภควัชร์ รัตนถาวร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
31
นายบำรุง สุพงษ์ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
32
นายสุรัต กล่ำเพ็ชร • ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
33
นายพิชัย แก้วขาว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
34
นายสักก์ ธรรมเจริญ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
35
นายสุวัฒน์ พนาคุปต์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
36
นางจรีรัตน์ ประภัสสร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
37
นางสาวต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
38
มะสอบรี กาเร็ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
39
•
นางสาวฮัสรียา เด่นชีวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการฯ
40
•
นายนูรูดดีน สะดี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสือการเรียนการสอน
41
นายปรีชา เจ๊ะหมะหมัด • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
42
Mr Robert Davide • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
43
ปิยะบุตร พรหมสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
44
นายคล้อย วิเชียรรัตน์ • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
45
นายสุนทร รัตตากร • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
46
นายเสน่ห์ แก้วกุ้ง • ลูกจ้างประจำ ยาม
47
นายอภิสิทธิ์ อุณนะรูจร • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
48
นายธีระพงศ์ แซ่อุ่ย • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
49
นายไสว วรรณเสน • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
50
นายดำ ชูสินธ์ • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
51
นายธีรทัศน์ สุขสุวรรณ • ลูกจ้างประจำ ยาม
52
นางพรรณี ศรีสมปอง • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
53
นายมนัส เพชรอ่อน • ลูกจ้างประจำ ยาม
54
นายภานุวัฒน์ ศรีสมปอง • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
55
นายสุคน คำสุวรรณ • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง
56
นายอันวา มามุ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์มายอ
• ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
57
นายการุณ วงษ์สนิท • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถ
58
นางวัลภา ราชเปียง • ลูกจ้างอัตราจ้าง แม่บ้าน
59
นางศศิธร สืบประดิษฐ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง แม่บ้าน
60
นางสาวสรินฎา อาลี • ลูกจ้างอัตราจ้าง แม่บ้าน
61
นายมนูญ หมื่นประเสริฐ • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
62
น.ส.อาซียะ แลแงแน • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ
63
•
นายนวรัตน์ แก้วขาว • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
64
น.ส.แวซามีนะห์ มะรอแม • พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
65
นายจักรินทร์ บุญฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
66
นายทรงวิทย์ ระวังวงศ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
67
นางประดับ ดิสโร • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
68
•
นายยอด สุขแก้ว • ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
69
•
นางขนิษฐา อิกะศิริ • เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
70
•
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ • หัวหน้างาน งานสือการเรียนการสอน
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
71
•
นายธวัชชัย จันทรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานสือการเรียนการสอน
72
นางสาวลีนา เซงปี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการฯ
73
นายยงยุทธ อินชอบ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
74
นายดุสิต ไกรวรรณ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานสือการเรียนการสอน
75
นางสาวปราณี พรหมวิฐาน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
76
นางลลิดา สะอาด • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการฯ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
77
นายจรัล จันทร์แก้ว • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
78
•
นางนวรัตน์ จันทสวัสดิ์วงศ์ • ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
79
นายพิชัย ทุยอ้น • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
80
•
นายมาหะมะสักกรี ลูแน • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
81
•
น.ส.เสาวนุช ชูช่วย • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
82
นายรอมลี เจะเฮาะ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
83
นางสาวอามีเน๊าะ กาซอ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
84
นายสมพร จวบบุญ • พนักงานราชการ(ครู) แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
85
นายหะซัน หะยีดาโอ๊ะ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
86
•
นายมูฮัมมัด ยูโซ๊ะ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
87
นางสาวอามีเนาะ สะอะ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
88
•
นางสาวธนิษฐา นาคกลิ้ง • หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานสือการเรียนการสอน
89
นายแสน อุบลสุวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
90
นายอิซฮาร์ สาและ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
91
•
นายมูหัมหมัดซุกรี กาซอ • พนักงานราชการ(ครู) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
92
นายอัสฮา เจะมะ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
93
•
นายฮาซัน มะยีแต • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์มายอ
94
•
น.ส.ลดาวัลย์ ดิษฐประยูร • พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
95
นายมูฮำหมัดซามัน สิเดะ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสือการเรียนการสอน
96
นางสาวนิภาพร ยอดเพ็ชร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
97
•
นายจิรนันท์ ชูสกุลวงศ์ • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
98
นางนันทิดา เอี่ยวสกุล • พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด
99
นายอมรเชษฐ์ จันทอง • ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
100
นายการุณย์ บุบผะเรณู • ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ